Adoptoi monumentti?
Adoptoi monumentti -toiminta on vapaaehtoistyötä vanhojen rakennusten ja muinaisjäännösten parissa. Adoptoija ei omista kohdettaan, vaan huolehtii siitä, tarkkailee sen kuntoa, voi tutkia kohteen historiaa ja järjestää halutessaan paikalla erilaisia tapahtumia.

Kulttuuriympäristöleiriläiset tervaamassa Voipaalan pakarin seinää. © Miia Hinnerichsen

Kulttuuriympäristöleiriläiset tervaamassa Voipaalan pakarin seinää. © Miia Hinnerichsen

Projektin esikuvana on skotlantilaisen kansalaislähtöisen Archaeology Scotland -järjestön organisoima ”Adopt a Monument” -toiminta. Toiminta käynnistyi ensimmäisenä Suomessa Pirkanmaan maakuntamuseon toimesta vuonna 2008. Seuraavana vuonna allekirjoitettiin ensimmäiset muinaisjäännösten hoitosopimukset. Vuodesta 2013 lähtien toiminta on laajentunut koskemaan myös rakennusperintöä. Toiminta laajeni vuonna 2015 Keski-Suomen museoon. Vuosina 2017 ja 2018 toiminta laajenee Helsingin alueelle, missä alkuvaiheessa hoidettavaksi on valikoitu ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitekohteita.

 

Kuka voi osallistua toimintaan?
Rakennuksen tai muinaisjäännöksen adoptoija voi olla yhteisö, yhdistys, yritys tai julkisyhteisö, kuten koulu. Jotkut ovat perustaneet yhdistyksen varta vasten hoitokohteensa ympärille. Osaan kohteilla järjestettävistä hoitotapahtumista tai talkoista voi osallistua kuka tahansa. Adoptoijilta ei vaadita aikaisempaa kokemusta, ennakkotietoja kulttuuriympäristöasioista tai alan erikoistaitoja.

Hoitotoimia, opastauluja ja tapahtumia
Hoitoporukka seuraa kohteensa kuntoa ja tekee tarvittaessa hoitosuunnitelman mukaisia hoito- ja kunnostustoimia. Hoitotoimista ja muista huomioista raportoidaan vuosittain kunkin alueen vastaavalle museolle lyhyellä hoitopäiväkirjalla.

Muinaisjäännösten hoidon tärkeänä päämääränä on tehdä kohde helpommin havaittavaksi. Hoitoon kuuluukin usein kasvillisuuden raivausta, niittoa, vesakon poistoa ja roskien siivoamista.

Pyhäinpäivän tulet Reuharinniemen lapinrauniolla

Pyhäinpäivän tulet Reuharinniemen lapinrauniolla © Nina Luukko

Rakennusperinnön hoidossa pienillä ja yksinkertaisilla hoito- ja kunnostustöillä on suuri merkitys. Esimerkiksi katon ja vesikourujen pitäminen puhtaina, kasvillisuuden raivaaminen seinustoilta, maalaus, punamultaus ja ikkunoiden kunnostus sopivat adoptoijien tehtäväksi. Rakennuksen kunnon tarkkaileminen estää mahdollisia vaurioita kehittymästä vakaviksi.

Adoptoijat keräävät myös tutkimustietoa kohteestaan ja välittävät tietoa eteenpäin. Informaatiotaulujen pystyttäminen on todettu oivaksi keinoksi levittää tietoa lähiympäristössä. Museoviranomaiset tukevat opastaulujen pystyttämistä ja niiden sisältöä tuotetaan yhdessä adoptoijien kanssa. Adoptoijat hyödyntävät kohteita myös monin tavoin esim. omassa virkistystoiminnassaan.

Sopimukset
Hoitotoiminta perustuu kohteen omistajan, adoptoijaporukan ja museon välisiin sopimuksiin. Neuvotteluista osapuolien välillä huolehtii museo. Tavoitteena ovat pitkäikäiset, toistaiseksi voimassaolevat adoptointisopimukset, mutta toisaalta myös lyhytkestoisemmat, hauskat projektit ja kansalaisosallistuminen monenlaisiin talkoisiin. Työn ei tarvitse olla loputon urakka. Mikäli kohteen alkuperäinen hoitaja haluaa lopettaa hoitotyön, voidaan kohteelle etsiä uusi adoptoija.

Sopimuksessa voidaan määritellä kohteen hoitajille oikeus käyttää rakennusta tai muinaisjäännöksen ympäristöä esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Sopimuspohjiin voi tutustua lataamalla tiedostot alla olevista linkeistä:
Muinaisjäännöksen adoptiosopimusmallit (pdf-tiedosto)
Rakennuksen adoptiosopimusmallit (pdf-tiedosto)

Hoitosuunnitelma
Jokaiselle kohteelle laaditaan hoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon kohteen kunto sekä hoitajaporukan resurssit. Hoitosuunnitelma toimii adoptoijaporukan käsikirjana hoitotyössä. Ensiksi suunnitelmassa kuvataan hoitokohde ja sen ympäristö sekä kerrotaan kohteen historiasta. Sen jälkeen annetaan ohjeet, joiden avulla hoitoporukka seuraa kohteensa kuntoa, tekee vuosittaisia huoltotoimenpiteitä sekä tarvittaessa myös muita hoito- ja kunnostustoimia.

Hoitosuunnitelmassa otetaan kantaa myös kohteen sopivaan käyttöön ja neuvotaan kiinnittämään huomiota turvallisuuteen hoitotöiden ja tapahtumien yhteydessä. Lisäksi suunnitelmaan on koottu kaikkien kohteen adoptointiin liittyvien tahojen kuvaukset ja yhteystiedot. Hoitosuunnitelmiin voit tutustua kunkin kohteen omalla sivulla.

Museolta tukea ja apua
Museoissa työskentelee kulttuuriperinnön hoidon ammattilaisia: arkeologeja, rakennustutkijoita, rakennuskonservaattori ja perinnerakennusmestari, joiden asiantuntemus on adoptoijien käytettävissä. Museo järjestää myös koulutustapahtumia ja retkiä, joiden puitteissa voi oppia lisää kulttuuriperinnön hoidosta sekä tavata muita adoptoijia.

Punamultamaalausta Hämeenkyrön Heiskalla

Punamultamaalaus onnistuu myös lapsilta. © Kati Lahtinen

Millaisen rakennuksen voi adoptoida?
Ympäristössämme on paljon pieniä kohteita, jotka kertovat paikallisesta historiasta ja sijaitsevat maisemallisesti keskeisillä, näkyvillä paikoilla. Usein huolenpidon tarpeessa ovat erityisesti rakennukset, jotka ovat jääneet pois käytöstä.
Adoptoitavaksi sopii  asumaton rakennus tai rakennelma. Kohteen olisi hyvä olla maisemallisesti merkittävä ja kooltaan pienehkö, jolloin hoitotoimetkin pysyvät kohtuullisina.
Sopiva kohde voisi olla esimerkiksi kylätalo, mökki, torppa, mylly, asema, laululava, kioski, lato, aitta, kappeli, maitolaituri, uimahuone, muuntaja, silta tai makasiini. Pienikin kohde voi olla merkittävä!
Tiedätkö tarkoitukseen sopivan rakennuksen tai rakennelman? Ehdota kohdetta adoptoitavaksi: sähköpostitse adoptoimonumentti[at]tampere.fi tai puhelimitse 040 801 6815 (Pirkanmaa), 040 334 7012 (Helsinki) tai 014 266 4357 (Keski-Suomi).

Osia Mustavuoren puolustusvarustuksista on adoptoitu kolmelle vapaaehtoisryhmälle. © Antti Liuttunen

Osia Mustavuoren puolustusvarustuksista on adoptoitu kolmelle vapaaehtoisryhmälle. © Antti Liuttunen

Millaisen muinaisjäännöksen voi adoptoida?

Ympäristöstämme löytyy runsaasti erilaisia muinaisjäännöksiä tuhansia vuosia vanhoista kivikauden asuinpaikoista ensimmäisen maailmansodan aikaisiin puolustusvarustuksiin. Kaikki muinaisjäännökset ovat lailla rauhoitettuja, eikä niihin saa kajota ilman lupaa.

Arkeologiset kohteet ovat usein vaikeasti havaittavissa ja melko huonosti tunnettuja, eikä niiden merkitystä aina ymmärretä. Ne ovat kuitenkin korvaamaton osa historiaamme.

Adoptoitavaksi soveltuvia muinaisjäännöksiä ovat vaikkapa linnavuoret, kiviaidat, röykkiöhaudat, pyyntikuopat, muinaiset asuinpaikat, polttokenttäkalmistot ja puolustusvarustukset.
Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä voit tarkistaa, sijaitseeko asuinpaikkasi läheisyydessä muinaisjäännöksiä. Ehdota kiinnostavaa kohdetta : sähköpostitse adoptoimonumentti[at]tampere.fi tai puhelimitse 040 763 1841 (Pirkanmaan maakuntamuseo) tai 040 334 5521 (Helsinki). Muutamia vapaana olevia kohteita löytyy myös näiltä nettisivuilta.

Rahoitusmahdollisuudet
Pirkanmaan maakuntamuseo on saanut Adoptoi monumentti -toiminnan käynnistämiseen Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää harkinnanvaraista valtionavustusta vuosina 2013-2015. Lisäksi rahoitusta on saatu Museovirastolta, Metsähallitukselta sekä muutamilta Pirkanmaan kunnilta.

Adoptoijat voivat hakea rahoitusta kohteidensa hoitoon ja kunnostamiseen usealta eri taholta.
Kansallisia rahoitustahoja ovat:
– Museovirasto; Tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon (haku syksyllä)
– Museovirasto; Avustukset suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen (haku syksyllä)
– Museovirasto; Rakennusten entistämisavustukset (haku syksyllä, vain yksityisten omistamille rakennuksille)
– ELY-keskus; Avustus rakennusperinnön hoitoon (haku syksyllä, vain yksityisten omistamille rakennuksille)

Paikallisia avustustahoja ovat:
– Erilaiset kuntien myöntämät avustukset, kuten Tampereella Alue-Alvari

-Helsingin kaupungin myöntämät avustukset
– Yhdistykset, seurat (erityisesti historia-alan) tai yritykset

Muita rahoituskanavia:
– Varainkeruu: maksulliset tapahtumat, arpajaiset, myyjäiset
–  Erilaiset joukkorahoituskamppanjat, kuten Mesenaatti

Lue lisää
» ”Adoptoisinko monumentin”, Museokello 2008, s. 16-18.
» ”Ensimmäiset muinaisjäännösten adoptointisopimukset on allekirjoitettu”, Museokello 2009, s.14-15.

» Johannes Turunen: “Vapaaehtoistoiminta kolmannen sektorin kantavana voimavarana – Tapaustutkimuksena talkootyö Adoptoi Monumentti -kohteissa ja maakuntamuseon kulttuuriympäristöleireillä. Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Ympäristön ja alueiden politiikan pro gradu -tutkielma 2017.