Tietosuojalauseke

adoptoimonumentti.fi-sivuston lomakkeiden (palautteet, kommentit, yhteydenotot – myöh. palaute) tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pirkanmaan maakuntamuseo
Adoptoi monumentti, Pirkanmaan maakuntamuseo, Alaverstaanraitti 5, 33101 Tampere
adoptoimonumentti@tampere.fi

2. Henkilörekisterin nimi

adoptoimonumentti.fi-sivuston lomakkeiden rekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Annettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • Palautteeseen vastaaminen
  • Palautteen kohdentaminen oikealle vastaanottajalle

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimi tai nimimerkki
  • sähköpostiosoite
  • kotisivun osoite
  • palautteen sisältö
  • palautteen antajan IP-osoite

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • henkilöltä itseltään internetin välityksellä

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne, joilla asemansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Sivusto sijaitsee Louhi Net Oy:n palvelimella, jossa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvamenetelmät. Sähköpostit välitetään kohdennetusti sähköpostiosoitteisiin, jotka sijaitsevat Tampereen, Helsingin, Porin, Jyväskylän ja Vantaan kaupungin hallinnoimilla palvelimilla.

9. Tarkistus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada henkilötiedot itselleen, pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, ellei niiden poistamiselle ole estettä. Rekisteröidyllä on lisäksi tietyin edellytyksin oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai pyytää poistamaan rekisteristä tarpeeton tieto ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyyntö tehdään kirjallisena tai lähettämällä pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiin. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen adoptoimonumentti@tampere.fi. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden. Pirkanmaan maakuntamuseo ilmoittaa rekisteröidylle, mikäli ei joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöä. Jos rekisteröity huomaa, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

10. Henkilötietojen säilyttäminen

Pirkanmaan maakuntamuseo säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan käsittelyn päättymisen jälkeen käsitellä tilastointitarkoituksiin, siten etteivät yksittäiset henkilöt ole enää tunnistettavissa.

11. Selosteen muuttaminen

Toiminnan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta Pirkanmaan maakuntamuseo pidättää oikeuden muuttaa tätä informointiselostetta.