Introduction

Info

Info

Adoptera ett monument är frivilligarbete avsett för arkeologiska lokaler, historiska strukturer och gamla byggnader – och framför allt människor. Det handlar om att samla information, göra vårdplaner, städa, rensa ogräs, tjära, måla, laga fönster och vara tillsammans i en mängd olika miljöer och platser.

Adoptera ett monument är en av de mest nyskapande sakerna som Vapriikki museumscentrum producerat under de senaste åren. Idén kom från Skottlands ”Adoptera ett monument” -verksamhet år 2007, men Tammerforsborna började snart utveckla verksamheten i sin egen riktning, som en metod för mjukt skydd som passar finländarnas behov och situationer. Det är också den goda sidan med Adoptera ett monument. Metoden är kulturellt flexibel för en mängd olika omständigheter och situationer. År 2015 kom även Mellersta Finland med i verksamheten. År 2016 tilldelades Adoptera ett monument Europa Nostra Grand Prix, en av de högsta utmärkelserna inom kulturarvsområdet i Europeiska unionen. Under 2017–2018 lanserades Adoptera ett monument i snabb takt i Helsingfors- och Vandaområdena samt i Satakunda. Under år 2020 kom Esbo med och år 2021 även Västra Nylands museum. Du kan bekanta dig med verksamhetens tidslinje här: AM timeline (pdf-fil).

I Birkaland organiseras Adoptera ett monument av Birkalands landskapsmuseum i Vapriikki, Mellersta Finlands museum i Mellersta Finland, Helsingfors stadsmuseum i Helsingfors, Vanda stadsmuseum i Vanda och Satakunda landskapsmuseum i Satakunda.

Adoption innebär att ta hand om någon i nöd. Frivilliggrupper tar hand om kulturmiljöplatser och gör dem tillgängliga. Adoption innebär också att acceptera kulturarvet som en del av den egna livssfären och arbeta för kulturarvet på ett konkret sätt.

Ett monument är ett föremål med byggnadshistoriska eller landskapshistoriska värden. Det kan vara en arkeologisk lokal, en byggnad, en struktur, ett monument eller en kulturmiljö som de alla tillsammans bildar.

FIKA PÅ ARBETSLÄGER. BILD: PIRKANMAA PROVINCIELLA MUSEUM.

Vem kan delta i aktiviteten?

Den som adopterar ett monument kan vara en gemenskap, förening, företag eller offentlig enhet, till exempel en skola. Vissa har skapat en förening specifikt kring monumentet de adopterat. Den som adopterar behöver inte ha tidigare erfarenhet, förkunskaper i kulturmiljöfrågor eller särskild kompetens inom området. Intresset och entusiasmen räcker. Som stöd för arbetet med Adoptera ett monument verksamheten arbetar det på muséet ett team av yrkesmänniskor inom kulturarvet: arkeologer, byggnadsforskare, experter på byggnadsrenovering och lokala kulturforskare. Muséerna ordnar också utbildningsevenemang och utflykter i samband med vilka man kan utbilda sig och träffa andra adoptörer.

BARNEN I HELSINGFORS PAKILA UTNYTTJAR DEN  FORNLÄMNINGEN
FOTO: MARI VALIO / HKM.

Vad gör vi?

Adoptörerna gör lokalerna tillgängliga, vilket ger glädje åt både dem själva och andra människor. Volontärarbete, gemenskap, konkret omvårdnad, planering och tolerans är också viktiga principer i samband med vården. Lokaler kan ges sina egna betydelser, men forskningsresultat måste vara tillgängliga. Vårdarbetet kan innefatta att röja vegetation, slå med lie, ta bort snår och städa bort skräp enligt skötselplanen.

Små och enkla underhålls- och renoveringsarbeten har stor betydelse i vården av byggnadsarvet. Till exempel att hålla taket och hängrännorna rena, rensa bort växtlighet från väggarna, måla, lägga till rödmylla och renovera fönster är lämpliga arbeten för adoptörer. Övervakningen av byggnadens skick förebygger att eventuella skador hinner bli allvarliga.

Syftet med adoption är också att göra kulturmiljöns lokaler kända. Till exempel har adoptörer samlat in forskningsdata om sin lokal och satt upp infotavlor.

UNDERTECKNING AV ADOPTIONSAVTALET. FOTO: MIINU MÄKELÄ.

Skötselplan

En skötselplan görs för varje enskild lokal. Den fungerar som en handbok för omvårdnad. Planen beskriver lokalen, dess miljö och historia. Skötselplanen används för att övervaka platsens skick och för att ta hand om den. Skötselplanen definierar ett lämpligt användningsområde för platsen och går igenom säkerhetsfrågor. Kontaktuppgifter till alla deltagare finns också med i planen.

FOTO: ARJA PARKKONEN.

Vilken typ av byggnad kan adopteras?

Det finns många små platser och byggnader i vår närmiljö som berättar om den lokala historien och ligger på natursköna, framstående platser. Ofta är det frågan om byggnader som inte mera används och som är i behov av vård.

Till exempel en öde byggnad eller struktur är lämplig för adoption. Platsen bör vara naturligt betydande och inte för stor till storleken, så att underhållsåtgärderna förblir rimliga. Ett lämpligt adoptionsobjekt kan till exempel vara ett byhus, en stuga, ett torp, en kvarn, en station, en sångplattform, en kiosk, en lada, ett kapell, en mjölkbrygga, ett simrum, en transformator, en bro eller ett lager. Även det minsta föremål kan vara betydande!

0 comments on “Info

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *